Rubí Solidari

Acció Local, Justícia Global

6 de juliol de 2021
by admin
0 comments

KAO CHIMIGRAF FA UNA DONACIO AL PROJECTE ALFARUBI

” El projecte AlfaRubí, adscrit a Rubí Solidari, a rebut de Kao Chimigraf la donació de tres ordinadors, una impressora i 529 euros, una part dels quals han sigut recol·lectats entre els treballadors.  L’empresa també s’ha ofert en participar en alguns dels cursos fent sessions de formació sobre com fer un currículum i com preparar una entrevista laboral.  

Els ordinadors s’han ubicat en una saleta del CRAC i, a part de per la formació de llengua, també els farem servir per introduir en informàtica bàsica i per ensenyar i aprendre a fer gestions i tràmits on-line. D’altra banda, estarem molt contents de que també es puguin utilitzar per altres finalitats socials i solidaries que necessitin en el CRAC. 

Estem agraïts d’aquesta col·laboració de Kao Chimigraf i els seus treballadors i esperem que sigui fructífera i tingui continuïtat. “

ALFARUBÍ aquest projecte que ja té un recorregut històric (es va iniciar el 2015); que des de fa un parell d’anys forma part de Rubí Solidari i que aquest curs ha agafat una nova embranzida ( i un nou nom: abans ens anomenàvem voluntàries per la llengua).

Tots nosaltres: Rubí Solidari-ALFARUBI (persones voluntàries i persones usuàries del projecte) estem contents i agraïts ja que aquestes ajudes ens permetrà seguir amb ànims renovats i també realitzar algunes sortides culturals que feia temps que teníem ganes d’incorporar a les activitats del grup.

Per els qui no ens coneixeu, els objectius d’ALFARUBÍ són dotar de les eines lingüístiques necessàries les persones nouvingudes que ho necessitin, per tal que puguin relacionar-se sense problemes, exercir els seus drets de ciutadania i potenciar al màxim les seves capacitats individuals, cobrint així algunes necessitats i demandes de flexibilitat que, actualment, les ofertes oficials no cobreixen. Al mateix temps que, els cursos, es constitueixen com un espai d’intercanvi cultural, de convivència i de relacions personals.  Podríem desglossar-los d’aquesta manera:

Àmbit educatiu

  • Formació bàsica en llengua castellana
  • Formació bàsica en llengua catalana
  • Capacitació informàtica bàsica

Àmbit cultural

  • L’intercanvi cultural s’aplica de forma transversal en totes les activitats del dia a dia de la tasca educativa. S’adapten les lliçons del curs a parlar dels països d’origen de l’alumnat, de la seva cuina, tradicions i festes, realitat social i costums en general. De forma recíproca, es va explicant com funciona la nostra societat, els costums, temes culturals i laborals. Per aconseguir-ho s’utilitzen textos de lectura, cançons, contes populars, refranys i la conversa entre l’alumnat i el professorat.

Àmbit comunitari

  • El fet de coincidir en el mateix projecte persones de diversos orígens fomenta el bon veïnatge per sí mateix. La pròpia dinàmica dels cursos fa compartir tasques i objectius, i porta a un coneixement mutu que en altres terrenys és molt més difícil que es doni. Les sortides culturals també faciliten la convivència i les relacions interpersonals. AlfaRubí és el lloc on es poden informar a vegades d’esdeveniments cívics, i així implicar-se en qualsevol moviment ciutadà si ho desitgen (temes d’estrangeria, acollida migrants, habitatge …)

Visió de gènere

  • És sabut que en algunes de les cultures d’origen les dones tenen un rol dedicat exclusivament a la família, i surten poc de casa per a fer activitats externes. AlfaRubí els facilita un entorn amable on sentir-se còmodes mentre aprenen, i poden sentir que dediquen un temps a elles mateixes, és a dir, a empoderar-se.

Si esteu interessats en formar part d’aquest projecte, ja sigui com a persones usuaries o voluntàries, podeu dirigir-vos a info@rubisolidari.com o a CRAC C/Sant Joan 1, Rubí.


26 d'abril de 2021
by admin
0 comments

Objeccio fiscal a la despesa militarBAJAR GUÍA PRACTICA 2021
1. NOTA DE CAMPAÑA 2021 (RENTA 2020).
Este año, como el año anterior, y debido a la persecución de los objetores y objetoras fiscales al gasto Militar por parte de hacienda, los grupos coordinadores de la campaña hemos decidido seguir reclamando el derecho a objetar fiscalmente al gasto militar de igual manera que hasta ahora lo hemos hecho, pero con una pequeña variación: el importe de objeción que desviamos y reclamamos a hacienda.
 
La razón del cambio es que en los dos últimos años, hacienda ha lanzado una campaña de reclamaciones a los objetores y objetoras por los importes objetados durante los últimos 4 años, con el propósito de hacernos desistir. Los recursos y alegaciones presentados no han servido de nada y se nos ha definido como «negligentes»:
 
«..Existencia de negligencia en sus actuaciones. El art. 183.1 LGT establece que son Infracciones Tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que extiende tipificadas y sancionadas como tales en la ley.
 
En el ámbito administrativo sancionador el límite mínimo de la culpabilidad consiste en la simple negligencia, definida como falta de cuidado, aplicación y diligencia de una persona en el que hace, en especial en el cumplimiento de una obligación. Su actuación ya ha sido considerada al margen de la legalidad en declaraciones de la lava presentadas de ejercicios anteriores, por lo que no puede alegar desconocimiento en la correcta cumplimentación de sobre obligaciones fiscales ….. ».
 
Cierto que sabemos que no es legal practicar la objeción fiscal al gasto militar, pero también sabemos que no se ilegal, porque hasta el momento, no está regulada su legalidad o no, dentro de las leyes tributarias. Año tras año reclamamos el derecho de conciencia a no contribuir al gasto militar con nuestros impuestos.
 
Las cantidades desviadas anualmente son irrisorias por el estado. Según nuestros cálculos no llegamos a 100.000 € anuales entre todas las objeciones. Si lo comparamos con el gasto militar de 59 millones DIARIOS para el 2021, o con los defraudadores de la lista Falciani, o con las comisiones que el rey emérito tiene en Suiza, pensamos que no es la cantidad lo que les importa, sino el hecho en si.
 
Por todo ello, continuaremos haciendo OF este año por 1 € o 5 € o 10 €. Sabemos que no son las cantidades que el estado destina de nuestros impuestos a mantener la estructura militar, pero igualmente nos sirve para reclamar nuestro derecho de conciencia a no colaborar en el mantenimiento del ejército y sus consecuencias.
 
Sabemos que las entidades que recibían el dinero desviado, ahora recibirán menos, y para evitar esto, proponemos que la diferencia se ingrese igualmente a la entidad como donativo, por lo que el próximo año lo podremos desgravar como tal. Es decir, ingresar y declararemos en concepto de OF en la declaración de renta la cantidad de 1 € o 5 € o 10 €, al igual que años anteriores, y haremos un segundo ingreso a las entidades, por los 99 € o 95 € o 90 € restantes, como donativo. En el caso de querer hacer la donación al proyecto propio del SIOF el ingreso se hará a través de SIOF: Triodos Bank ES84 1491/0001/28/2098183425.
Este cambio no implica de ninguna manera que todos los objetores y objetoras que quieran continuar haciendo objeción fiscal como en años anteriores no lo puedan hacer. La opción es evitar que las reclamaciones de hacienda generen un obstáculo económico para continuar reclamando nuestro derecho, a la vez que puede abrir la puerta a que otros personas se animen a seguir nuestra lucha.
Si piensas que tú no tienes que hacer la declaración, es muy importante que leas el punto 2.
2. ES IMPORTANTE HACER SIEMPRE LA DECLARACIÓN DE RENTA.
NO ES ACONSEJABLE  ACEPTAR DIRECTAMENT EL BORRADOR QUE NOS FACILITA HACIENDA.
Porque puede que Hacienda tenga algún error en los datos. Es difícil que haya considerado todas nuestras posibles deducciones, o si lo ha hecho, en más de una ocasión hay errores (y suelen ser a su favor).
Tampoco es conveniente dejar de hacerla en el caso de que no se alcance el mínimo establecido.
Aunque no llegues al mínimo que la ley establece para hacer la declaración, también es importante que la hagas (o al menos que la calcules), ya que muy probablemente te saldrá negativa y te habrían de devolver dinero. Si compruebas que te sale a pagar, entonces no es necesario que la entregues.
3. RELLENAR LA DECLARACIÓN EN RENDA WEB APLICANDO  OBJECIÓN FISCAL
El primer paso es llenar la declaración de renta.
Los pasos siguientes permiten hacer la declaración con objeción fiscal desde la página web con el programa RENTA WEB.
I. Una vez rellenada tu declaración con los datos correspondientes, hay que ir hasta la página denominada Resumen de Declaraciones,


 
imagen 1_guia
En aquesta página buscar el apartado de Retenciones y otros pagos a cuenta y pulsar el importe
imagen 2_guia
y aparecerá la siguiente pantalla, donde podremos poner la cantidad por objeción fiscal
imagen 3_guia
en las casillas 605 o 606. Aquí hay que poner el valor de la objeción (1€, 5€, 10€). Automàticament el programa RENTAWEB comtabilizará esta dedución y en el resultado de tu declaración ya estará aplicada la objeción fiscal.
imagen 4_guia
II.    Una vez acabada la declaración, el programa se conecta con Hacienda  para grabar la declaración y genera un PDF como  copia para el declarante, con un número de referencia.
Guia rapida_2021_cas     
Esta copia se imprime desde el mismo programa RENTAWEB pero al ser la copia para el declarante ya no sirve tachar el texto explicativo de la casilla y anotar encima: Por objeción fiscal a los gastos militares, como hacíamos antes. La copia impresa sólo sirve como resguardo de nuestra declaración


4. INGRESO DEL DINERO DE OBJECIÓN FISCAL
Hecha la declaración, hay que ingresar el importe de la objeción fiscal (1 €, o 5 €, O 10 €) en la cuenta corriente de alguna entidad de carácter social, solidaria, pacifista, de promoción de los derechos humanos, etc, pero hay que tener la seguridad de que está legalmente registrada y dispone de NIF. Se debe especificar en el concepto del ingreso: Ingreso proveniente de la objeción fiscal 2021 y hay que guardar el comprobante de que la entidad bancaria nos facilita, por entregarlo a registro de hacienda
5. RELLENAR LA CARTA DE OBJETOR/A FISCAL.
Después ya sólo queda rellenar la carta de objetor / a fiscal instancia__of2021_cas dirigida a la ministra de Hacienda, que se adjuntará a la declaración junto con el comprobante de ingreso a la entidad elegida. Puedes descargar este impreso de la página de la objeción fiscal: http://www.objecciofiscal.org o bien dirigirte a los puntos de información sobre objeción que figuran en la web.
6. ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS JUSTIFICANTES DE LA OBJECIÓN FISCAL
El siguiente paso es entregar los documentos (instancia y recibo bancario) en cualquier Delegación de Hacienda, sección Registro.
Hay que explicarles que estamos haciendo objeción fiscal (aproveche para explicar a la persona que nos atiende en qué consiste), que la responsabilidad es nuestra y que con la carta instancia, donde se el número de referencia generado, justificamos que el dinero no nos los quedamos, sino que les damos un sentido más social y solidario. También se pueden entregar vía telemática con el número de referencia.
7. COMUNICAR EL CENSO DE OBJECIÓN FISCAL
Finalmente, os pedimos rellenar el censo de objetor / a fiscal aqui http://objecciofiscal.org/TevaOF-es/ y que se encuentra en la misma página web de la objeción. También podeis enviarlo en papel o por correo electrónico a obfiscal@pangea.org. Este censo es puramente estadístico y sirve para ver la evolución de la objeción fiscal en nuestro país.
 

20 de febrer de 2021
by admin
0 comments

Desmilitaritzem l’educació

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és image-1024x512.png

CAMPANYA DE CENTRES EDUCATIUS OBJECTORS

La plataforma anima i emplaça els centres educatius a
evitar l’entrada dels cossos policials armats als
recintes i a les aules, i que les formacions i tallers que
fan aquests agents les duguin a terme altres persones
amb acreditació i expertesa i sense armes.

Desmilitaritzem l’Educació és una campanya en què hi participem més d’un centenar d’entitats i col·lectius, entre les quals nostre sindicat, la USTEC·STEs (IAC). Sota el lema “Les armes no eduquen, les armes maten” hem manifestat, any rere any, el nostre desacord en la progressiva militarització de determinats espais públics. El nostre objectiu ha estat i és impedir la presència de les institucions militars i els seus valors en els espais educatius, tant formals com no formals. És per això, que cada any ens hem manifestat als diferents Salons de l’Ensenyament en què l’exèrcit hi té presència perquè és considerat “una sortida educativa i laboral”.

Tot i haver-se aprovat la moció 55/XI el juliol del 2016, això ha seguit passant fins a dia d’avui.

Però la cosa no s’ha acabat aquí. En el context de pandèmia que vam començar a viure fa gairebé un any, lluny confiar en la responsabilitat de la ciutadania, augmentar els recursos sanitaris i potenciar les xarxes de suport que han sorgit arreu, l’Estat ha anat exercint una funció de control i d’instauració d’una disciplina que no fa sinó agreujar el malestar que sentim en un moment com l’actual.http://desmilitaritzem.blog.pangea.org/2020/12/10/la-militaritzacio-de-la-pandemia/embed/#?secret=Q7ql0g64f5

Ens reafirmem en la nostra postura en contra del militarisme i creiem que la sortida d’aquesta crisi ha de passar per posar les persones i la vida al centre invertint en educació , sanitat, dependència, cures, serveis socials, treball en condicions dignes, habitatge, cultura…

Per tot això, volem fer un pas més cap a una educació per una cultura de la pau i la no violència i, és per això, que ens adrecem a vosaltres per donar vos a conèixer la campanya que estem duent a terme: Centres Educatius Objectors.

Amb aquesta campanya pretenem seguir denunciant la presència de l’exèrcit en els espais educatius, així com la presència d’agents policials armats policia local o Mossos d’Esquadra que duen a terme activitats com, per exemple, “internet segura” o “educació viària”.

Qualsevol presència d’agents armats en centres educatius té una repercussió directa en l‘imaginari d’un alumnat en procés de desenvolupament educatiu, personal i en comunitat.

Considerant que es tracta d’activitats interessants per l’alumnat, instem al Departament d’Educació i altres institucions implicades per tal que, mitjançant un diàleg amb la comunitat educativa i la campanya Desmilitaritzem l‘Educació, aquestes activitats les realitzin altres persones o col·lectius experimentats, però en cap cas que formin part dels cossos de seguretat.

Trobareu tota la informació relativa a la campanya i al decàleg que us comprometreu a dur a terme com a centre objector al següent enllaç:http://desmilitaritzem.blog.pangea.org/2021/01/23/campanya-de-centres-educatius-objectors/embed/#?secret=d9hoMkb1dd

Us animem a parlar-ne als vostres claustres i consells escolars per tal de poder constituir una xarxa forta de centres objectors que treballin des de la pau i per a la pau.

Us hi podeu adherir al següent formulari:http://desmilitaritzem.blog.pangea.org/2021/01/22/adhesions-a-la-campanya-de-centres-educatius-objectors/embed/#?secret=3vESoqWp1U

#LesArmesNoEduquen #LesArmesNoCuren

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és IMG_20200130_130351.jpg

CAMPANYA AMB EL SUPORT DE RUBÍ SOLIDARI

%d bloggers like this: